Hakkımızda     
 
Özgür KAYA
ozgurkaya@sgkmevzuati.com
 
KISA VADELİ SİGORTALI KOLLARI PRİM TARİFESİ VE İŞ KOLLARI VE İŞLERİN TEHLİKE SINIF DERCELERİNİN BELİRLENMESİ

İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da iş şartlarına göre tehlikeyi önlemek için alınmış tedbirlere göre derecelere ayrılır.

KISA VADELİ SİGORTALI KOLLARI PRİM TARİFESİ

VE İŞ KOLLARI VE İŞLERİN TEHLİKE , SINIF VE DERECELERİNİN BELİRLENMESİ

 

Kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre tesbit edilir.

 

İş kolları tehlikenin ağırlığına göre sınıflara, bu sınıflar da iş şartlarına göre tehlikeyi önlemek için alınmış tedbirlere göre derecelere ayrılır.

 

Yapılan iş tarifinde yer alan tehlike sınıfına ve derecesine girdiği, ödenecek kısa vadeli sigorta kolu primi kurumca belirlenip işverene ve kanunun 4. madde 1. fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılara tebliğ edilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları yönünden uygun bulunmayan işler, kurumca daha yüksek primli derecede değerlendirilebilir.

 

SGK’nın Prim Kayıpları:

Kurum iş kazaları ve meslek hastalıkları prim oranlarını belirledikten sonra, iş veren bir süre sonra belirttiği iş dışındaki üretimden vazgeçerek, iş kazası ve meslek hastalığı daha yüksek derecede olan bir iş kolunda üretim faaliyetine geçmekte ve  bu değişikliğini kuruma bildirmemektedir. Kurumun yeterli denetim elemanı olmadığından, bu iş yerinde iş kazası ve meslek hastalığı oranı artmasına rağmen, kurum düşük prim tahsilatı yapmaya devam etmektedir. İş değişikliğini kuruma bildirmeyen iş veren yüzünden kurum prim kaybına uğramaktadır.

 

 İş ve İşyerinin Tehlike Sınıfının Değiştirilmesinde Takip Edilecek Usul ve Esaslar;

Kurum, iş yerinin tesbit edilmiş bulunan tehlike sınıf ve derecelerine yönelik yaptıracağı denetimleri dayanak göstererek, kendiliğinden yada kanunun 4. maddesi 1. fıkrasının (b) bendine göre sigortalı sayılanların isteği üzerine değiştirilebilir. Kurumca yapılan değişikliklere ilişkin kararın takvim yılından en az bir ay önce işverene, işveren tarafından yapılan değişiklik talebi ise takvim yılından ik ay öncesinde kuruma bildirilmesi şarttır. Karara bağlanacak değişiklikler istekden sonraki takvim yılı basında yürürlüğe girer.

 

İtiraz Halleri:

Gerek ilk defa yapılan derecelendirme gerekse kurumun tesbit derece değişikliklerine, kurumca yapılan yazılı bildirimi aldıktan sonra 1 ay için kuruma itirazda bulunulabilir.

Kurum bu itirazı en geç 3 ayda karara bağlayarak itiraz sahibine bildirir. İlgililer kurumun bildiriminden sonra 1 ay içinde mahkemeye başvuru yapabilir. Kuruma veya mahkemeye başvuru,  primlerinin takip ve tahsilini durdurmaz.

 

İşverenin veya 4 b Sigortalısı Sayılanların İtirazı:

İşyerinin tehlike sınıf ve derecesi ila kısa vadeli sigorta kolları prim oranının tebliğine ilişkin işverence veya 4. maddenin (b) bendine göre sigortalı olanların tebelliğünden itibaren bir ay içinde yapılmış ise ;

a)  Değiştirilen iş kolu kodu ve tehlike derecesinin hatalı uygulandığı tarihten,

b) Bir aylık süre dışında yapılmış ise, itirazın kurum kayıtlarına işlendiği tarihi izleyen yılbaşında,

c) Kanunda öngörülen sürelerin aşılması durumunda ise bu değişiklik nedeniyle tehlike sınıf   

ve derecesinin yükselmesi halinde, kararın işveren veya 4. maddenin (b) bendine göre

sigortalı sayılanlara yapılan tebligat tarihi ile yürülük tarihi arasındaki süreye ilişkin kısa      

vadeli sigorta kolları primine ait farkının tebliğ tarihini takip eden ay içerisinde kuruma

ödemesi halinde ,fark prim için geçikme cezası ve gecikme zammı alınmaz. Aksi takdirde

fark primi 89 uncu madde uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil  olunur.
 
Özgür KAYA

 

 

2010 © sgkmevzuati.com